«Народний дім» відкрито в Заозерному

13.11.18

Покращення умов для роботи і ві­д­починку наповнюють наше життя тим якісним змістом, який дуже необхідний сьогодні для оптимального функці­онува­ння життє­ді­я­ль­но­сті громади. Коли такі вкрай важливі речі відбуваються постійно, і ти сам стаєш їхнім учасником, можна впевнено вести мову про успішність терито­рі­а­ль­ної громади. Таким зразком є громада села Заозерного Тульчинського району.

Ще одним доказом цього стало відкриття в селі онов­ле­ного "Народного дому". А отри­мав нове життя осередок культури Заозерного, завдяки участі сільської ради у 15 Обласному конкурсі проектів розвитку територіальних гро­мад. Конкурсна рада оцінила ідею створення в селі Наро­д­ного дому та надала кошти на його реалізацію в сумі 90 тис. грн. До реалізації проекту було залучено також кошти з бюджету Заозерне­н­ської сільської ради в сумі 25 тис. грн та 10 тис. грн ви­ді­лила громадська орга­ні­за­ція "Життя та роз­ви­ток гро­мад”, яку очолює де­пу­тат  обласної Ра­ди Ла­ри­са Білозір. Головною орга­ні­за­цією-партнером вис­ту­­пила ВП “Птахофабрика “Ві­нни­цький бройлер” ПрАТ МХП, де директором є депутат обласної Ради  Ігор Леще­н­ко.

В приміщенні Будинку ку­ль­­тури зробили капітальний ремонт, вста­но­вили ене­рго­з­бе­рігаючі вікна та двері, побу­ду­вали внутрішні вбиральні і знайшли місце для не­ве­­личкої кухні. А най­голо­вні­шим для відві­ду­ва­чів Наро­д­но­го дому є те, що в будівлі не лише затишно і зручно, а й тепло. Це стало можливим завдяки рекон­с­трукції системи опалення  і встановлення твердо­па­ли­в­но­го котла.

Розширився і спектр функцій оновленого примі­ще­ння. Якщо раніше це була лише концертна зала і при­мі­щення для занять гуртків, то тепер будівля Народного дому матиме для жителів За­о­зерного статус сімейної – тут можна буде відзначати на­йрізноманітніші урочисті по­дії: весілля, дні наро­д­же­ння, родини тощо. Варто також до­дати, що незабаром спо­ру­да закладу культури в Заозе­р­ному святкуватиме півсто­лі­тній ювілей.

Привітати заозерненців з такою подією в житті села завітали депутат  обласної Ради, голова ГО «Жи­ття та розвиток гро­мад» Ла­ри­са Білозір, дире­к­тор ДТЕК Ладижинська ТЕС Олександр Бобрик, заступник директора із соціальної ро­бо­ти ВП «Пта­хо­фабрика «Вінни­ць­кий брой­лер» ПрАТ МХП Пе­тро Анд­рі­єць, заступник го­ло­ви райо­н­ної ради Надія Гри­горьєва, виконувач обов‘язків начальника ві­д­ділу куль­ту­­ри райдерж­а­д­мі­ністрації Наталя Справник, депутати районної ради Ана­то­лій Фа­ла­­штинський, Василь Марци­нюк, Альона Швець та Олек­са­ндр Тимчик.

Сільський голова Заозе­р­ного Ірина Басараб висло­ви­ла щирі слова подяки усім, хто доклав зусиль, аби втілити цей проект в життя.

– Цей дім справді народ­ний, – звернулася до односе­ль­чан Ірина Басараб. - Адже ство­рю­вали його ми всі разом. До­рогі мої люди, ви вклали сюди всю свою любов і душу, то­му ми й отримали такий га­рний результат. Я вдячна всім, хто долучився до такої важ­ли­вої справи.

Подія, яку відзначали зао­зерненці, справді значуща та ма­сштабна не лише для села, а й для всього району. Адже не так часто в сьогоднішніх умо­­вах ми ма­є­мо нагоду бу­дувати щось но­ве.

Депутат обла­с­ної Ради Ігор Лещенко вважає, що осе­ре­док культури на селі –це де­р­жава в мініатюрі. На думку Ігоря Васильовича, сільський заклад культури – це точка опо­ри, на якій буду­єть­ся про­с­тір всього куль­ту­р­ного жи­т­тя. А це є над­з­ви­ча­йно важ­ли­вим чинником у посту­па­ль­но­му розвитку на­шої де­р­жа­ви. Тому підп­ри­є­м­ство, очо­лю­ване Ігорем Лещенком, бере на себе обо­в'я­зки па­р­­тнера і виступає спі­вфіна­нси­стом численних грантових проектів не лише у еконо­мі­ч­ній та соціальній сферах, а й у галузі культури. Було це, зок­ре­­ма, і минулого року, коли в центрі Зао­зе­р­но­го відкрили парк-виставку «Чотири сто­лі­т­тя просто не­ба» з парковою зоною відпо­чи­нку, фонтаном та  дитячим ігро­вим ма­йда­н­чи­ком. Підприємство вклало в про­е­­кт кошти в сумі 330 тис. грн.

        

 

 
Повернутись