Тульчинська райдержадміністрація подає на обговорення інформацію до проекту районного бюджету на 2016 рік

12.11.15

Інформація до проекту районного бюджету на 2016 рік

Формування  прогнозних показників районного бюджету здійснено відповідно до вимог чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, з урахуванням положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року №314-р, та завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої на засіданні Кабінету Міністрів України 14 вересня 2015 року.  

У цілому ресурс районного бюджету на 2016 рік  обрахований без соціальних субвенцій з державного і обласного бюджетів та прогнозується на рівні  154,6 млн.грн., в тому числі за:

загальним фондом – 151,4 млн.грн.

спеціальним фондом – 3,2 млн.грн.

Доходи районного бюджету

Прогнозний обсяг доходів загального фондурайонного бюджету на 2016 рік по  власних  та  закріплених надходженнях визначено у  сумі  37478,1 тис. грн. При прогнозуванні дохідної частини було враховано фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 10 місяців 2015 року та очікувані надходження до кінця 2015 року, планується  ріст  доходів у 2016 році  на  2,9%.

Найбільшу питому вагу в доходах становить податок та  збір на доходи фізичних осіб – 99,4%. Прогнозний обсяг податку і  збору на доходи фізичних осіб до районного бюджету розраховано на рівні  37253,9   тис. грн. Порівняно  з  очікуваними  надходженнями  до кінця 2015 року  передбачається  ріст  податку  на 1086,4  тис.  грн.,  або  на  3,0%.

Розрахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб здійснено відповідно  до  Методики,  затвердженої   наказом  Міністерства фінансів України  від  24.12.2010 р.№1646  з  урахуванням  поетапного підвищення мінімальної заробітної плати  та  прожиткового  мінімуму  на  одну працездатну  особу  у  місячному  розмірі: з 1 січня 2016р. - 1378 гривень, з 1  травня  - 1450  гривень, з 1 грудня – 1550 гривень.

Надходження від  орендної  плати за  користування  цілісним майновим комплексом  та  іншим  майном,  що  перебуває у  комунальній  власності, плануються  в  сумі  195,0  тис. грн.. Розрахунки  проведені  на  основі фактично  укладених  договорів  оренди  по  даних  бюджетних  установ.

Податок  на  прибуток  підприємств  та  фінансових  установ комунальної власності  планується  в  сумі  13,0  тис.  грн.,  що  відповідає  показникам поточного  року.

Прогнозні  показники  по  частині  чистого прибутку  (доходу) комунальних унітарних  підприємств та  їх  об’єднань, що  вилучається  до  бюджету передбачаються  в  сумі  11,0  тис.  грн.,  що  відповідає  очікуваним надходженням  2015   року.

Обсяги міжбюджетних трансфертів, що передбачаються із державного бюджету, складають 113903,0тис. грн., у тому числі:

базова  дотація  -  9324,7тис.грн.,

- освітня субвенція – 66090,8 тис. грн.,

- медична субвенція – 38487,5 тис. грн.,

Видатки районного бюджету

Основний акцент при розрахунку прогнозної потреби в коштах на фінансування органів місцевого самоврядування та закладів соціально-культурної сфери району на 2016 рік зроблено на необхідності  забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги, медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, інші захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе нормальне функціонування бюджетних установ.

В процесі розрахунку потреби в коштах на заробітну плату з нарахуваннями взято за основу терміни запровадження розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2016 року – 1378 грн., з 1 травня 2016 року – 1450 грн.,   з 1 грудня – 1550 грн.  Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки планується визначити з урахуванням збереження грошового розриву між розміром мінімальної заробітної плати та розміром посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, що склався у поточному році (366 гривень). Крім того, при розрахунку потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями враховано, що відповідно до п.6 Прикінцевих положень проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» пропонується зупинити на 2016 рік дію Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діють на даний час з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках за минулий рік, особливо у осінньо-зимовий період, а також прогнозний індекс їх росту  на 2016 рік.

Потреба в коштах на продукти харчування та медикаменти розрахована виходячи з діючих натуральних та, в окремих випадках, грошових норм забезпечення одиниці контингенту, що обслуговується у закладах соціально-культурної сфери. Вартість харчування вихованців дошкільних навчальних закладів прогнозується на рівні 15 грн. в день, учнів загальноосвітніх шкіл – 7,50 грн. в день.

Всі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені на мінімально необхідному рівні, потребу по них на 2016 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії та ефективного використання коштів.

Районна рада

Обсяг асигнувань загального фонду по головному розпоряднику на 2016 рік прогнозується в сумі  1380,0 тис.грн., в тому числі на утримання виконавчого апарату районної ради 1350,0 тис.грн. По спеціальному фонду передбачено 16,7 тис.грн. видатків, які передбачається отримати у вигляді надходжень від здачі приміщень в оренду відповідно до укладених договорів і використовувати на утримання приміщень, що здаються в оренду.

Крім утримання апарату,  районній раді визначено обсяги коштів:

за КФК 090412 «Інші видатки по соціальному захисту населення» - 30,0 тис.грн. на виконання районної програми «Турбота» для виплати матеріальних допомог по розпорядженнях голови районної ради

за КФК 250404 «Інші видатки» по спеціальному фонду 20,0 тис.грн. на утримання трудового архіву за рахунок власних надходжень (від видачі довідок). Кошти на утримання архіву по загальному фонду не плануються у зв‘язку із змінами у законодавстві. Фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів субвенцій із місцевих рад на утримання установи.

Районна державна адміністрація

Головному розпоряднику заплановано по загальному фонду спрямувати кошти в сумі 41264,5 тис.грн., в тому числі:

1. На утримання закладів охорони здоров’я  первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги – 41050,0 тис.грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 38487,5 тис.грн. та за рахунок доходів районного бюджету – 2562,5 тис.грн., а саме :

- на утримання районної лікарні - 24385,0 тис.грн.

- на утримання районної стоматполіклініки - 2018,7 тис.грн.

на утримання центру первинної медико-санітарної допомоги – 14646,3 тис.грн.

По спеціальному фонду передбачається залучити власних надходжень закладів охорони здоров‘я в сумі 1081,8 тис.грн.

2. На виконання районної програми кадрового забезпечення медичної галузі району (місцеві стимули) на 2013-2019 роки заплановано спрямувати 30,1 тис.грн.

3. На реалізацію програм службою у справах дітей заплановано 10,0 тис.грн.

4. На виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту у Тульчинському районі передбачено видатки в сумі 174,4 тис.грн., а саме  на проведення заходів з фізичної культури і спорту 85,0 тис.грн. та утримання апарату ФСТ «Колос» - 89,4 тис.грн.

Відділ освіти райдержадміністрації

Обсяги асигнувань по головному розпоряднику на 2016 рік прогнозуються в сумі 93832,7 тис.грн., а саме:

на утримання закладів освіти 93020,2 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 66090,8 тис.грн.

- на утримання районної дитячо-юнацької спортивної школи – 812,5 тис.грн.

На виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2016 році виповниться 18 років, враховано 45,3 тис.грн. На виконання районної програми „Шкільний автобус” планується спрямувати 1050,0 тис.грн.

У 2016 році заплановано отримати 1220,7 тис.грн. коштів власних надходжень до спеціального фонду.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Формування районного бюджету проведено без урахування прогнозних обсягів соціальних субвенцій з державного та обласного бюджетів.

Видатки районного бюджету на фінансування установ, закладів і заходів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення, а також молодіжної політики на 2016 рік заплановані в сумі  4019,8 тис.грн. 

1) На утримання територіального центру планується спрямувати  3710,5 тис.грн., в тому числі коштів загального фонду - 3358,1 тис.грн. і спеціального фонду -  заплановано отримати 352,4 тис.грн.

2). На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку в сумі 300,0 тис.грн.

3). На соціальні програми і заходи з питань сім‘ї, дітей та  молоді передбачено 214,7 тис.грн. В загальному обсязі видатків заплановані видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді – 194,7 тис.грн. та проведення заходів – 20,0 тис.грн.

4) На виконання районної програми «Турбота» передбачено в сумі 80,0 тис.грн., в тому числі для виплати матеріальних допомог за розпорядженнями голови РДА – 30,0 тис.грн. та надання пільги на оплату ЖКП сім‘ям, де 2-є і більше дітей-інвалідів – 50,0 тис.грн.

5) На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів заплановано  67,0 тис.грн., в тому числі районній організації ветеранів війни – 32,0 тис.грн. та районній спілці ветеранів війни в Афганістані – 35,0 тис.грн.

Відділ культури райдержадміністрації

Відділу культури райдержадміністрації на утримання підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів прогнозуються видатки у сумі 10684,1 тис.грн.

На виконання Єдиної комплексної програми розвитку галузі культури та духовного відродження у Тульчинському районі передбачається 60,0 тис.грн. на проведення культурно-масових заходів.

Закладами культури у 2016 році заплановано отримати 480,6 тис.грн. коштів власних надходжень до спеціального фонду за рахунок власних надходжень.

Заплановані капітальні видатки за рахунок коштів загального фонду по бюджету розвитку в сумі 80,0 тис.грн. передбачається спрямувати на поповнення бібліотечного фонду – 20,0 тис.грн. та підписку періодичних видань для ЦБС – 60,0 тис.грн.

Резервний фонд районного бюджету на 2016 рік запланований в розмірі 200,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління                        Сергій Шевчук

 

Порівняльна таблиця розрахункових показників Тульчинського районного бюджету на 2015-2016 роки  

Повернутись