Положення про оренду майна

                                                                      Додаток до Рішення 9 сесії
районної ради 4 скликання
від 29 жовтня 2003 р.
 
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади Тульчинського району
           
Це Положення регулює суспільні відносини по оренді майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади Тульчинського району (надалі комунальне майно).
                                           
І. Загальні положення
1. Право на оренду комунального майна у Тульчинському районі набувається відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, інших нормативно-правових актів з питань оренди та цього Положення.
2. Порядок придбання права оренди комунального майна, яке на момент звернення заінтересованої особи включене до єдиного переліку об’єктів комунального майна як таке, що може бути надане в оренду.
 
           ІІ. Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин.
2.1. Об’єктами оренди є майно, що належить до комунальної власності територіальної громади Тульчинського району, а саме:
а) цілісні майнові комплекси (ЦМК) комунальних підприємств та їх структурних підрозділів;
б) нерухоме майно, в т.ч. окремі ізольовані приміщення, декілька з’єднаних між собою приміщень, окремі будівлі;
в) окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності територіальної громади району, що знаходиться на балансі комунального підприємства, організації, установи.
2.2. Не може бути об’єктами оренди майно (будівлі, споруди, приміщення), здача в оренду яких заборонена законодавством України та рішеннями районної ради.
2.3.Від імені територіальної громади району повноваження орендо­давця здійснює Районна рада.
2.4. Рішення про надання в оренду  індивідуального майна приймається самостійно комунальним підприємством, організацією, установою згідно вимог діючого законодавства та установчих документів.
2.5. Орендарями комунального майна можуть бути:
господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
 
                   ІІІ. Ініціатива щодо оренди комунального майна
3.1 Розгляд питань про надання в оренду комунального майна здійснюється за ініціативою осіб, які відповідно до цього Положення можуть бути Орендарями та Орендодавцями.
 
      ІV. Інформаційне забезпечення відносин
оренди комунального майна
4.1. Районна рада веде єдиний перелік об’єктів комунального майна, яке може бути передане в оренду та яке знаходиться в оренді (далі – перелік).
4.2. Комунальні підприємства, установи та організації, в повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться комунальне майно, що не використовується ними, зобов’язані надавати інформацію про це до районної ради для віднесення такого комунального майна до об’єктів  комунальної власності, які можуть бути надані в оренду та внесення відповідної інформації до єдиного переліку.
4.3. Єдиний перелік ведеться районною радою в документальному вигляді й оновлюється в разі необхідності.
4.4. В єдиний перелік включається інформація щодо інвентарного номера, назви об’єкту, його місцезнаходження, вартісних, кількісних та якісних показників, статусу (вільний, знаходиться в оренді, повному господарському відданні, оперативному управлінні тощо), спосіб надання в оренду (на конкурсних засадах або поза конкурсом), інша інформація.
            Інформація , включена до єдиного переліку, є відкритою і надається районною радою на письмовий запит будь-якої заінтересованої особи безоплатно за станом на момент звернення протягом 15 робочих дні.
4.5. Районна рада постійно оприлюднює дані єдиного переліку об’єктів комунального майна, які можуть бути надані в оренду, через засоби масової інформації, при можливості через електронну мережу  Internet, а також шляхом розміщення на інформаційному стенді районної ради.
4.6. У разі,  якщо зацікавлена особа виявила бажання особисто ознайомитися з повним обсягом інформації щодо комунального майна, яке може бути передане в оренду та яке знаходиться в оренді, вона може звернутися до органу управління комунальним майном з відповідним запитом та протягом 5 робочих днів має бути письмово поінформована органом управління про час та місце ознайомлення з зазначеною інформацією єдиного переліку. Під час ознайомлення з зазначеною інформацією запитувач (його представник) може робити виписки з єдиного переліку.
4.7. Інформація щодо конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна оприлюднюється  відповідно до додатку.
 
                  V. Порядок набуття комунального майна в оренду
5.1. Особи, які бажають отримати в оренду комунальне майно, подають заяву довільної форми до органу управління (зразок заяви додається).
5.2. У заяві зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи), місцезнаходження (місце проживання) заявника, комунальне майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.
5.3. До заяви додаються:
 • юридичними особами, які є суб‘єктами підприємницької діяльності: нотаріально або органом реєстрації засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;
 • неприбутковими організаціями – нотаріально або органом реєстрації засвідчена копія документа про реєстрацію неприбуткової організації;
 • фізичними особами, які є суб‘єктами підприємницької діяльності – нотаріально або органом реєстрації засвідчена копія про державну реєстрацію підприємницької діяльності
 • фізичним особам, які не  є суб’єктами підприємницької діяльності – копія паспорта
 • проект договору оренди.
У разі оренди цілісних майнових комплексів додатково подається техніко-економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу.
5.4. Суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, організації, інші неприбуткові організації, а також фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, можуть на власний розсуд надати також і іншу інформацію.
5.5. Забороняється вимагати від заявників документів, надання яких не передбачено цим Положенням.
5.6. Розгляд заяв про оренду цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності територіальної громади району, здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про оренду державного та комунального майна”.
5.7. У разі надходження заяви від бюджетних установ, організацій заяви інших осіб не розглядаються.
5.8. Заяви з пропозиціями щодо оренди комунального майна реєструється органом управління у книзі обліку заяв на оренду комунального майна.
5.9. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження заяви орган управління на підставі даних єдиного переліку та заяв перевіряє таку інформацію:
 • наявність у комунальній власності майна, яке відповідає вимогам заявника;
 • належність конкретизованого у заяві майна на правах  оренди або іншому речовому праві іншим особам;
 • наявність заяв на оренду зазначеного майна з боку осіб, яким комунальне майно надається відповідно до цього Положення поза конкурсом, а саме бюджетних установ та організацій;
 • існування інших обмежень щодо конкретизованого заявником комунального майна, які унеможливлюють надання його в оренду  (включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, передача об’єкта комунальної власності під заставу  тощо);
 • наявність раніше поданих заяв щодо оренди конкретизованого заявником об’єкту комунального майна;
 • можливість використання майна за заявленням  згідно санітарно-епідеміологічних та протипожежних вимог.
Письмовий висновок щодо можливості або неможливості надання конкретного об’єкту в оренду поза конкурсом надається органом управління заявнику протягом 10 ро-бочих днів з дня отримання заяв, якщо не надійшли інші заяви на той самий об’єкт. Висновок про можливість надання конкретного об’єкту в оренду є згодою (акцептом) на укладення договору оренди та підставою для проведення оцінки об’єкту оренди заявником.
5.10. Експертна оцінка майна має бути проведена в термін до 10 робочих днів з моменту отримання письмового висновку про можливість надання майна в оренду.
5.11. Договір оренди укладається протягом 5 днів з моменту проведення оцінки об’єкту оренди та надання органу управління  документу, яким за результатами проведення оцінки визначається вартість об’єкту оренди.
5.12. У разі надходження двох та більше заяв суб’єктів підприємницької діяльності, які виявили бажання отримати в оренду одне і те ж конкретизоване (визначене на підставі даних єдиного переліку) комунальне майно, оголошується конкурс.
 
VI. Укладання договору оренди. Оцінка об’єкту оренди.
Орендна плата.
6.1. Договір оренди комунального майна укладається на підставі:
 • протоколу про результати конкурсу, підписаного та затвердженого  у встановленому  порядку (додається);
 • рішенням районної ради про надання в оренду комунального майна суб’єктам підприємницької діяльності ( у випадку відсутності конкурсних засад), бюджетним установам, організаціям;
 • рішення уповноваженого органу комунального підприємства, організації, установи про надання в оренду індивідуально визначеного майна.
6.2. Договір оренди повинен містити істотні умови, визначені як такі Законом України “Про оренду державного та комунального майна”. До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов’язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.
6.3. Оцінка об’єкту оренди передує укладанню договору та здійснюється за рахунок районної ради, або відповідного органу управління комунальним майном. При заключені договору оренди обумовлюється , що орендар за згодою повертає кошти, що затрачені на проведення експертної оцінки об’єкту рівними частинами на протязі терміну оренди.
6.4. Орендна плата за оренду комунального майна визначається відповідно до Методики розрахунку плати і Порядку  використання плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади району. Розмір орендної плати за  користування  комунальним майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу.
6.5. Термін оренди визначається у договорі оренди і становить, як правило, 5 років.
6.6. На кожен договір оренди заводиться окрема справа.
6.7. Спори, які виникають у ході укладання договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.
6.8. Передача об’єкту оренди здійснюється в терміни, встановлені за згодою сторін відповідно до договору оренди, та оформлення актом приймання–передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін.
6.9. Орендар за власний кошт та власними силами отримує погодження відповідальних служб для використання орендованого майна в цілях зазначених в договорі оренди.
6.10. З дозволу районної ради орендар може надавати до 50% орендованого майна в суборенду на термін не більший терміну оренди.
Дозвіл на суборенду реєструється в журналі договорів оренди і зберігається з договорами оренди в справі об’єкту.
6.11.Органу управління забороняється надавати дозвіл на суборенду бюджетним устано-вам, організаціям.
6.12. Орендар має переважне право на переукладання договору оренди за умови відсутності заборгованості по орендній платі на тих же умовах та на той самий термін.
 
 VІІ. Поліпшення комунального майна.
Використання амортизаційних відрахувань.
7.1. Здійснення орендарями капітального ремонту майна, що належить до комунальної власності територіальної громади району, проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства та за згодою органу управління і відшкодовується орендареві шляхом  зменшення орендної плати або звільнення від її сплати на певний період, або компенсуєть-ся у грошовій формі.
7.2. Поліпшення орендованого майна, що можуть бути відокремлені без заподіяння йому шкоди, які здійснені  орендарем за рахунок власних коштів без згоди орендодавця, можуть бути залишені орендарем за собою.
7.3. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які не можливо відокремити від майна без заподіяння йому  шкоди, орендодавець зобов’язаний  компенсувати йому зазначені витрати шляхом зменшення орендної плати або звільнення від її сплати на певний період, а у випадку приватизації орендованого майна третьою особою – в грошовій формі.
7.4. У разі, якщо орендар приватизує орендоване майно, вартість здійснених ним відокремлювальних поліпшень такого майна компенсується орендодавцем шляхом  зменшення суми викупу на вартість таких поліпшень.
7.5. В разі, якщо вартість здійснених орендарем з дозволу орендодавця невід’ємних поліпшень орендованого майна складає 25 % і більше його балансової вартості, орендар набуває права викупу такого майна.  Ця норма не розповсюджується на майно, яке не підлягає приватизації.
7.6. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених  орендарем без згоди орендодавця, і які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.
7.7. Згода на проведення або відмова у проведенні капітального ремонту  щодо орендованого комунального майна надається органом управління протягом 20 робочих днів з моменту отримання заяви орендаря. В цей термін орган управління погоджує заяву орендаря з відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА. районною радою. Відмова у проведенні капітального ремонту орендованого комунального майна має бути обґрунтованою, містити посилання на нормативно-правові акти та може бути оскаржена  у встановленому чинним законодавством порядку.
7.8. Відшкодуванню підлягає вартість капітального ремонту, визначена проектно-кошторисною документацією.
7.9. Відповідні зміни до договору оренди вносяться протягом 20 робочих днів з дня отримання орендарем згоди на проведення капітального ремонту.
7.10. Питання  використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно вирішується відповідно до статті 23 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.
7.11. Поліпшення об’єкту оренди, які здійснено за рахунок амортизаційних  відрахувань на орендоване майно, є власністю орендодавця та відшкодуванню не підлягають.
7.12. Надання майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади району.
7.13. При  переході права власності на здане в оренду  майно до іншого власника договір  оренди зберігає чинність для нового власника на тих же умовах і на  той самий строк.
 
VIIІ. Контроль за дотриманням прав та інтересів територіальної громади району при виконанні договорів оренди комунального майна.
8.1.Контроль за виконанням зобов’язань за договорами оренди комунального майна в інтересах територіальної громади району покладається на Орендодавця.
8.2.У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов’язань за договором оренди комунального майна, Орендодавець повинен оперативно вжити відповідно до чинного законодавства заходів щодо поновлення  порушених прав та інтересів територіальної громади району.
8.3.Орган управління один раз на квартал  звітує перед районною радою щодо:
 • кількості укладених договорів, обсягів та динаміки (порівняно з чотирма попередніми звітними кварталами) надходжень до бюджету  від плати за оренду комунального майна;
 • динаміки (збільшення  або зменшення) середнього розміру орендної плати;
 • частки комунального майна, що передається в оренду виключно на конкурсних засадах, в загальному обсязі комунального майна (згідно з переліком, затвердженим  районною радою);
 • складу та обґрунтування конкурсних умов щодо експлуатації об’єктів оренди, особливо тих, що потребують додаткових фінансових та інших витрат орендарів, способів відшкодування таких витрат;
 • інших питань.
 8.4. Квартальний звіт органу управління розглядається постійними комісіями районної ради, обговорюється районною радою на черговій сесії та публікується в газеті “Тульчинський край” з висновками районної ради щодо ефективності надання в оренду комунального майна за звітний період.