Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Тульчинська районна рада та її виконавчий апарат

                                                                                    Додаток 1 
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО               
                                                                                   розпорядження
                                                                                   заступника голови
                                                                                   районної ради від 14                                                                                         серпня 2019 року №67

 

Порядок 
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Тульчинська районна рада та її виконавчий апарат

1. Порядок доступу до публічної інформації 

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Тульчинська районна рада та її виконавчий апарат (далі - розпорядник інформації) забезпечується відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

1.1. Порядок доступу до публічної інформації в Тульчинській районній раді та її виконавчому апараті (далі - Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається у Тульчинській районній раді та її виконавчому апараті.
1.2. Доступ до публічної інформації в Тульчинській районній раді забезпечується шляхом:

- систематичного й оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Тульчинської районної радиабо будь-якими іншими способами;

- надання інформації за запитами на інформацію;

- організації в приміщенні Тульчинської районної ради(вул. Миколи Леонтовича, 1, м. Тульчин) спеціального місця в каб. № 305.

2. Оформлення запитів на інформацію

Запити на інформацію оформлюються державною мовою і можуть бути індивідуальними або колективними.

Запити на інформацію, які надійшли в Тульчинську районну раду з електронних ресурсів, зазначених у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента від 16 травня 2017 року № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а саме - з поштових сервісів mail.rи, уаndех та інші *.rи на розгляд не приймаються.

Всі запити на інформацію подаються на реєстрацію до загального відділу Тульчинської районної радикаб. №314а на ім’я голови(заступника голови)Тульчинської районної радив усній, письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою, нарочно) на вибір запитувача:

 • поштою: вул. Миколи Леонтовича, 1, м. Тульчин, 23600, Тульчинська районна рада;
 • факсом : (04335) 2-24-01;
 • телефонами: (04335) 2-39-44, 2-24-01;
 • електронною поштою:tulchrayrada@ukr.net

Запити на інформацію підлягають попередньому розгляду та реєстрації в день надходження.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити начальник загального відділу Тульчинської районної ради - відповідальний з питань запитів на інформацію (далі- відповідальна особа), обов'язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім'я, по- батькові, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми, яку можна отримати узагальному відділіТульчинської районної ради та на офіційному веб-сайті Тульчинської районної ради(рубрика «Доступ до публічної інформації»).

Запит на інформацію має містити:

 1. ім’я, (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі подання запиту в усній формі, відповідальна особа, оформляє запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище відповідальної особи, яка оформила запит, її номер телефону та підпис.

Якщо запит подано нарочно, відповідальна особа на копії запиту проставляє штамп про отримання запиту на інформацію із зазначенням дати надходження запиту та підпису відповідальної особи, яка оформила запит.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань розглядається згідно з Законом України «Про звернення громадян».

Якщо кореспонденція містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

Робота з заявниками, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо, проводиться в загальному відділі Тульчинської районної ради.

При зверненні громадян з проханням надати виписку, сфотографувати, копіювати, сканувати інформацію, що зберігається в Тульчинській районні раді та її виконавчому апараті, оформляється запит відповідно до затвердженої форми.

Інформація на запит надається безоплатно.

Якщо запитувана інформація передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то відповідно до пунктів 2, 3 статті 21 Закону та розпорядження голови Тульчинської районної ради від 07 березня 2018 року №20 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію  та порядку відшкодування цих витрат» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Загальний відділ Тульчинської районної ради здійснює попередній розгляд запитів на інформацію та передає на розгляд голові (заступнику голови) Тульчинської районної ради. Далі запит розглядається відповідно до Інструкції з діловодства та цього Положення.

Запит повертається до загального відділу Тульчинської районної ради, де текст резолюції записується до відповідних журналів, а сам запит передається на виконання посадовим особам виконавчого апарату Тульчинської районної ради, зазначеним у резолюції.

Відповідь на запит на інформацію готується тим структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація та в обов’язковому порядку візується відповідно до Інструкції з діловодства і після підпису в керівництва Тульчинської районної ради реєструється в установленому порядку і відправляється відділом заявникові, відповідно до вказаного ним способу: особисто, поштою, факсом, електронною поштою.

3. Строк розгляду запитів на інформацію

Відповідь на запит надається Тульчинською районною радоюне пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо Тульчинська районна рада не володіє запитуваною інформацією і не зобов’язана володіти нею, відповідно до своїх повноважень, виконавець документа, готує за підписом голови (заступника голови) Тульчинської районної ради лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявникові про переадресацію його запиту та надає підписані документи до відділу на відправку не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Якщо власник інформації невідомий, виконавець документа у вищезазначений термін готує за підписом голови (заступника голови) Тульчинської районної ради відповідь заявникові із зазначенням причин, за якими надати інформацію неможливо.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

4. Відмова та відстрочка в задоволені запиту на інформацію

Тульчинська районна рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 1. розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний, відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;
 3. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 4. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

            Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5. Порядок оскарження

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.