Щодо сплати податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати

31.08.17

Щодо сплати податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати найманих працівників, які працюють на орендованих об'єктах нерухомості

Тульчинське відділення Немирівської ОДПІв межах компетенції повідомляєщодо сплати податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати найманих працівників, які працюють на орендованих об'єктах нерухомості - виробничих приміщеннях (цехи), через які провадиться діяльність, територіально розташованих не за основним місцем обліку платника податків, які є складовою частиною підприємства, але не мають статусу відокремленого структурного підрозділу та не уповноважені сплачувати податки.

Підпунктом 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Кодексу передбачено, що поняття "відокремлені підрозділи" для цілей розділу IVКодексу вживається у значенні, визначеному Господарським кодексом України від 16 січня 2003 року N436-IV, із змінами і доповненнями (далі - ГКУ).

Відповіднодост. 64 ГКУпідприємствоможескладатисязвиробничихструктурнихпідрозділів(виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторійтощо), атакожфункціональнихструктурнихпідрозділівапаратууправління(управлінь, відділів, бюро, службтощо).

Підприємствомаєправостворюватифілії, представництва, відділеннятаіншівідокремленіпідрозділи, погоджуючипитанняпророзміщеннятакихпідрозділівпідприємствазвідповіднимиорганамимісцевогосамоврядуваннявустановленомузаконодавствомпорядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

Крімтого, зметоюпроведенняподатковогоконтролюплатникиподатківпідлягаютьреєстраціїабовзяттюнаоблікуконтролюючихорганахзамісцезнаходженнямюридичнихосіб, відокремленихпідрозділівюридичнихосіб, місцемпроживанняособи(основнемісцеобліку), атакожзамісцемрозташування(реєстрації) їхпідрозділів, рухомоготанерухомогомайна, об'єктівоподаткуванняабооб'єктів, якіпов'язанізоподаткуваннямабочерезякіпровадитьсядіяльність(неосновнемісцеобліку) (п. 63.3 ст. 63 Кодексу).

Згіднозп. 168.4 ст. 168 Кодексуподаток, утриманийздоходіврезидентівтанерезидентів, зараховуєтьсядобюджетувідповіднодоБюджетногокодексуУкраїнивід08 липня2010 рокуN 2456-VI, іззмінамиідоповненнями(далі- БКУ).

Статтею 64 БКУ встановлено, що податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Відповідно до пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Юридичнаособазасвоїммісцезнаходженнямтамісцезнаходженнямнеуповноваженихсплачуватиподатоквідокремленихпідрозділів, відокремленийпідрозділ, якийуповноваженийнараховувати, утримуватиісплачувати(перераховувати) добюджетуподаток, засвоїммісцезнаходженнямодночаснозподаннямдокументівнаотриманнякоштівдлявиплатиналежнихплатникамподаткудоходів, сплачує(перераховує) сумиутриманогоподаткунавідповіднірахунки, відкритіворганах, щоздійснюютьказначейськеобслуговуваннябюджетнихкоштівзамісцезнаходженнямвідокремленихпідрозділів(пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Кодексу).

Отже, якщоплатникподаткумаєвласніта/абоорендованіприміщення(будівлі) урізнихрегіонах, вякихпрацюютьтаотримуютьзаробітнуплатунайманіпрацівники, топлатникподаткузобов'язанийстатинаоблікякплатникокремихвидівподатків (форма 20 -ОПП) таперераховуватиподатокнадоходифізичнихосібіздоходівувиглядізаробітноїплатидовідповідногобюджетузамісцезнаходженням(розташуванням) такихприміщень(неосновнемісцеобліку) нарахунки, відкритіворганахДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни.

Повернутись