ОНОВЛЕНИЙ ЗВІТ ІЗ ЄСВ: ПРАКТИКА СКЛАДАННЯ

30.07.15

ОНОВЛЕНИЙ ЗВІТ ІЗ ЄСВ: ПРАКТИКА СКЛАДАННЯ

запит-відповідь: із «гарячої лінії» 28.07.2015

Ставку не знижували:що з реквізитами 19 та 20 у шапці

Підприємство у звітному місяці не засто­совує понижувального коефіцієнта. Чи потрібно в заголовній частині таблиці 1 Звіту з ЄСВ' заповнювати реквізити 19 "Середня заробітна плата за 2014рік " і 20 "Середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік"?

Ні, реквізити 19 і 20 заголовної частини таб­лиці 1 Звіту з ЄСВ роботодавці заповнюють лише в разі застосування понижувального ко­ефіцієнта щодо єдиного внеску. На цьому на­голошує п. 6 р. IIПорядку № 435.

Зарплата більше мінімалки:чи робити відмітку про неповний час

Працівники нашого підприємства трудяться за основним місцем роботи на умо­вах неповного робочого дня (за їхнім бажанням). Сума нарахованої зарплати кожного з них біль­ша за розмір мінзарплати. Чи потрібно в рекві­зиті 24 таблиці 6 Звіту з ЄСВ ставити "1"?

У випадку, коли співробітник працює на умовах неповного робочого часу, у реквізиті 24 "Ознака неповного робочого часу" слід поставити циф­ру " 1" для підтвердження цього факту. При цьо­му неважливо, яку саме суму заробітної плати нарахували працівнику за місяць — більшу чи меншу за мінімальний розмір мінзарплати.

Зарплата перевищує мінімальну:чи є особливості в записах за основними працівниками й сумісниками

Як заповнити таблицю 6 Звіту з ЄСВ, а саме реквізити 19 і 24 стосовно сумісників та осіб, які працю­ють за основним місцем роботи, якщо їхня за­рплата перевищує розмір мінімалки?

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошо­вого забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов 'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (фор­ма №Д4), наведенийу додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов 'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.04.15 р. № 435(далі - Порядок № 435). Якщо зарплата працівників перевищує розмір мінімалки (до 01.12.15 р. становить 1218 грн),то реквізит 19 "Сума різниці між розміром міні­мальної заробітної плати та фактично нара­хованою заробітною платою за місяць" табли­ці 6 Звіту з ЄСВ не заповнюйте. Щодо реквізиту 24 "Ознака неповного робо­чого часу", цифру " 1" в ньому слід проставляти, лише коли працівник трудиться на умовах непов­ної зайнятості. Якщо ж особа працює в умовах повної зайнятості, то в реквізиті 24 записують цифру "0". При цьому в обох випадках неважли­во — сумісник це чи працівник, який працює за основним місцем роботи.

Також зверніть увагу: заповнюючи реквізит 22 "Ознака наявності трудової книжки" цієї са­мої таблиці, указують цифру " 1", якщо мовить­ся про співробітників, які працюють за основним місцем роботи, а цифру "0" — коли йдеться про сумісників.

Як фіксувати середній заробіток мобілізованих

Який тип нарахувань (реквізит 9) зазначати в таблиці 6 Звіту з ЄСВ щодо сум середнього заробітку, нарахованого мобілізова­ним працівникам?

Аби відобразити у Звіті з ЄСВ компенсований із держбюджету середній заробіток працівникам, яких призвали на військову службу у зв'язку з мобілізацією, використовуйте код категорії застрахованої особи "48".

Якщо йдеться про суми середнього заробітку, які роботодавець не отримуватиме з бюджету як ком­пенсаційні виплати, то їх відображають під кодом "47". Так, у Звіті з ЄСВ, зокрема за травень 2015 року, із кодом "47" слід показувати середній за­робіток, якщо:

—  по-перше, роботодавець вирішив не отриму­вати бюджетного відшкодування таких сум;

—  по-друге, йдеться про середній заробіток, який працедавець зберігав працівнику понад один рік на підставі п. 4 ст. 119 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП) — коли працівник, який підлягав демобілізації, продовжує військову службу за контрактом.

Однак з 11.06.15 р. ситуація з отриманням ком­пенсації дещо змінилася. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту грома­дян України, які проходять військову службу під час особливого періоду" від 14.05.15 р.№ 433-УІІІ відкоригував ст. 119 КЗпП. Тепер вона передбачає, що середній заробіток, який зберігається більше року за працівником, який підлягав демобілізації, але продовжує службу за контрактом, компен­суватимуть із бюджету. Як наслідок, надалі суми нарахованого такому працівникові середнього заробітку, за якими працедавець звертатиметься за відшкодуванням, проходитимуть з кодом " 48".

Загальний дохід місяця невідомий: як спрацьовує мінзарплатне правило

Як правильно нарахувати єдиний внесок і  відобразити у Звіті з ЄСВ відпускні, на­раховані в травні за червень 2015 р., якщо їхня сума менша ніж 1218 грн?

Оскільки в травні 2015 р. невідома загальна сума доходуяку нарахують працівнику в червні 2015 р., а сума відпускних — це лише частина такого чер­вневого доходу, то єдиний внесок нараховують на фактичну суму таких відпускних. А коли по закін­ченні червня загальна сума нарахованих червне­вих відпускних і зарплати за червень 2015 р. не дотягнуть до мінімалки, роботодавець повинен нарахувати єдиний внесок за мінзарплатним пра­вилом і відобразити це у звіті за місяць, у якому провели донарахування єдиного внеску, — за чер­вень.

Суми відпускних відображають у Звіті з ЄСВ за той місяць, у якому їх нарахували, тобто у вашому випадку — травень 2015

р. До того ж фіксують їх в окремому рядку. У ньому записують:

—  у реквізиті 9 — код категорії застрахованої особи (у загальному випадку — "1");

— у реквізиті 10 — код "10";

— у реквізиті 11 — місяць, на який припадають відпускні, тобто у вашому випадку -червень 2015 р.;

—  у реквізитах 17 і 18 — суми відпускних, що припадають на відповідний місяць (у вашій ситу­ації — це червень 2015 р.);

— у реквізитах 20 і 21 — відповідно, суми утри­маного й нарахованого єдиного внеску на відпус­кні.

А ось у таблиці 1 Звіту з ЄСВ сума відпускних збільшить у рядках 1.1, 2.1 і 4.1 показники суми нарахованої зарплати. У свою чергу, суми обчис­леного з них єдиного внеску збільшать суми нара­хованого й утриманого єдиного внеску, які відоб­ражають, відповідно, у рядках 3.1.1 —3.1.7 і 5.1.

Працівники знаходяться у відпустці по догляду або мобілізовані: чи включати їх до застрахованих

Чи потрібно включати до реквізиту "Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати" Звіту з ЄСВ працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, або мобілі­зовані?

До реквізиту "Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати" пра­цівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у загальному випадку не включають. Проте мож­лива ситуація, коли працівниця, яка перебуває в зазначеній відпустці, скористалася своїм правом на працю і в період такої відпустки паралельно трудиться в цього самого роботодавця на умовах неповної зайнятості. У такому разі під час розра­хунку показника, що має потрапити в реквізит "Кількість застрахованих осіб у звітному пе­ріоді, яким нараховані виплати", таку жінку вра­ховують.

А ось працівників, призваних на військову служ­бу у зв'язку з мобілізацією, на особливий період, яким роботодавець нараховує середню заробітну плату, включають під час розрахунку показника, що записують у зазначений реквізит.

Чи поширюється мінзарплатне правило на доходи пенсіонера

На підприємстві працює за основним місцем роботи на умовах неповної зайнятості пенсіонер. Чи потрібно нараховувати щодо ньо­го єдиний внесок за мінзарплатним правилом, якщо фактичний розмір зарплати пенсіонера менший за мінімалку? Якщо так, то як правиль­но заповнити таблицю 6 Звіту з ЄСВ?

З приводу пенсіонера, який працює за основ­ним місцем роботи в умовах неповної зайнятості й отримує зарплату в сумі, меншій ніж мінзарплата, єдиний внесок потрібно донараховувати за мінзарплатним правилом. А все тому, що Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання" від 08.07.10 р. № 2464-VIне містить винят­ків щодо застосування цієї норми для згаданої категорії осіб.

Отже, заповнюючи таблицю 6 Звіту з ЄСВ, ок­рім інших обов'язкових реквізитів, слід запов­нити реквізит 19 "Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за місяць".

Два договори на місяць: як заповнити таблицю 5

 Наше підприємство уклало зі штатним працівником два цивільно-правові догово­ри про виконання робіт. Час дії кожного з них: із 03.06.15р. по 08.06.15р. та з 12.06.15р. по 13.06.15р. Як заповнити таблицю 5 Звіту з ЄСВ?

Підприємству, що протягом звітного місяця ук­лало зі своїм працівником два цивільно-правові договори про виконання робіт, у таблиці 5 Звіту з ЄСВ у звітності за червень 2015 р. потрібно за ^кожним із таких договорів заповнити окремийрядок. Водночас у кожному з них зазначте таку інформацію:

— у реквізиті 6 проставте цифру " 1", якщо фіз-особа - громадянин України, "0" — якщо ні;

—  у реквізиті 7 — цифру "З", яка означає, що йдеться про особу, яка виконує роботи за догово­рами цивільно-правового характеру;

—  у реквізиті 8 запишіть цифру " 1", яка свідчи­тиме про те, що цивільно-правовий договір укла­дено з працівником;

—  у реквізиті 9 зазначте реєстраційний номер облікової картки платника податків, що нале­жить фізособі;

— у реквізиті 10 — прізвище, ім'я та по батькові фізособи;

—  у реквізиті 11 — дату початку та закінчення цивільно-правових відносин за відповідним дого­вором.

Як показати у Звіті неоплачувану відпустку

Частина наших працівників у травні 2015 р. була у відпустці за власний раху­нок. Як щодо них нараховувати єдиний внесок і заповнити таблицю 6 Звіту з ЄСВ?

Механізм відображення доходів працівника за місяць, у якому він був у неоплачуваній відпус­тці, залежить від того, з яким випадком маємо справу:

1) відпустка припала на всі робочі дні місяця;

2) відпустка охопила не весь місяць, унаслідок чого в місяцях початку та/або закінчення цієї відпустки співробітнику нарахують зарплатні виплати.

Так, якщо працівник увесь місяць був у такій відпустці, відомості про нього потрібно відобра­зити в таблиці 6 Звіту з ЄСВ за цей місяць окре­мим рядком із зазначеним у ньому кодом кате­горії застрахованої особи (реквізиту 9). Окрім того, вважаємо, що слід заповнити і реквізит 11, у якому вказати відповідний місяць. У загальному випадку — код " 1". Далі слід заповнити реквізит 14, у якому вказати кількість календарних днів від­пустки без збереження зарплати. У реквізиті 15 зазначте кількість днів перебування працівника в трудових відносинах (тобто кількість календарних днів у звітному місяці). Потім заповніть реквізити 22—25. Підкреслимо: у такому разі бази нараху­вання єдиного внеску немає, тож єдиний внесок за мінзарплатним правилом не нараховується. Відповідно, не потрібно заповнювати й реквізи­ти 17—21. Оскільки в описаній ситуації будь-яких нарахувань працівнику не було, в таблиці 1 Звіту з ЄСВ стосовно згаданого працівника не потріб­но відображати жодних сум. Однак під час запов­нення заголовної частини таблиці 1 не забудьте врахувати такого співробітника.

А коли відпустка охопить не весь місяць, унас­лідок чого в місяцях початку чи закінчення та­кої відпустки співробітнику нарахують зарплату, у таблиці 6 Звіту з ЄСВ в одному рядку, окрім щойно зазначених реквізитів, заповнюють реквізити 17—18 і 20—21. У них фіксують, відповідно, суми нарахова­ної зарплати, утримань і нарахувань із неї. Якщо ж сума нарахованої за такий місяць зарплати не дотяг­не до розміру мінімалки, роботодавцю доведеться донарахувати єдиний внесок на суму додаткової бази (різницю між мінімальним і фактично нарахованим розміром заршіати). Як наслідок, необхідно заповни­ти ще один рядок у таблиці 6 Звіту з ЄСВ. У ньому, зокрема у реквізиті 19, прописують таку різницю, а в реквізиті 21 — суму єдиного внеску, нарахованого на додаткову базу.

Якщо йдеться про відпустку без збереження зарплати через АТО, роботодавці за місяці, коли працівник перебував у такій відпустці, можуть не нараховувати єдиний внесок за мінзарплатним правилом. А код застрахованої особи для запов­нення реквізиту 9 — "49". 

Повернутись